Keluarga Papah


Suyadi Natapermana Setiawan (Ayah Papah / Kakek Zayn / Kakek Guru) - Alm
E. Darsih (Ibu Papah / Nenek Zayn)
Daryat Suyadi Karya (Kakak ke.1 Papah / Uwa Ageung)
Iyat / Ratnaningsih (Kakak ke.2 Papah / Uwa Iyat)
Suryana (Kakak ke.3 papah / Papah Uwa)
Roi Supriadi (Kakak Ke.4 papah / Uwa Abi)